Chống thấm lỗ Kingpost tầng hầm

Trần Đức Tiến 28/07/2017

Chi tiết Chống thấm lỗ Kingpost 

I : Sản phẩm sử dụng

- Chống thấm tinh thể thẩm thấu : Penetron

- Thanh trương nở : Penebar SW 55 , Penebar SW 45

- Vữa không co ngót : Sikagrout GP , Sikagrout 214-11

Share :