Băng cản nước Waterstop ĐK

Băng cản nước PVC  WATERSTOP  DK O200
Băng cản nước PVC  WATERSTOP  DK O150
Băng cản nước PVC  WATERSTOP  DK V250
Băng cản nước PVC WATERSTOP  DK V150
Băng cản nước PVC WATERSTOP  DK V200