Màng chống thấm HDPE HSE

Màng chống thấm HDPE HSE dày 2.0 mm
Màng chống thấm HDPE HSE dày 1.5 mm
Màng chống thấm HDPE HSE dày 1.0 mm
Màng chống thấm HDPE HSE dày 0,75 mm
Màng chống thấm HDPE HSE dày 0,5 mm
Màng chống thấm HDPE HSE dày 0,3mm