Băng cản nước

Băng cản nước PVC  WATERSTOP  DK V250