BẢNG BÁO GIÁ BĂNG CẢN NƯỚC WATERSTOP ĐIỀN KHANG NĂM 2019

Băng cản nước waterstop PVC V150

Băng cản nước waterstop PVC V200

Băng cản nước waterstop PVC V250

Băng cản nước waterstop  PVC 0150

Băng cản nước waterstop PVC 0200