Màng chống thấm tự dính

SikaBit  W-15 - Màng chống thấm tự dính
AUTOTAK - Màng Chống thấm Tự Dính dày 1.5mm