Lưới thủy tinh chống thấm

LƯỚI THỦY TINH CHỐNG THẤM 5*5 70G/M2
LƯỚI THỦY TINH CHỐNG THẤM 4*4 45G/M2
LƯỚI THỦY TINH CHỐNG THẤM 4*4 70G/M2
LƯỚI THỦY TINH CHỐNG THẤM 4*4 140G/M2
Lưới thủy tinh 3×3 45G/M2
Lưới thủy tinh 3*3 70G/M2 – 50M
Lưới thủy tinh  3*3 *140G/M2 – 50M