Băng cản nước WATERSTOP MALAYSIA

Băng cản nước WATERSTOP  V150 (IC-150)
Băng cản nước WATERSTOP  V200 (IC-200)