Màng chống thấm SBS

AUTOTAK - Màng Chống thấm Tự Dính dày 1.5mm