- Thi công màng khò dày 3mm : SikaBit PRO  P-30-0 Sand 

-  Thi công màng khò dày 3mm : Sika Bituseal T130 SG

-  Thi công màng khò dày 4mm : Sika Bituseal T140 SG

-   Thi công màng khò dày 4mm : Sika Bituseal T130 MG