Chống thấm hố thang máy

Trần Đức Tiến 28/07/2017

Ch tiết Chống thấm hố thang máy

I : Sản phẩm sử dụng 

- Chống thấm tinh thể thẩm thấu : Penetron

Share :