COLPHENE 2500 - Màng chống thấm tự dính dày 1,5mm

Thương hiệu : SOPREMA | Màng chống thấm tự dính dày 1,5mm

Liên hệ

COLPHENE 2500

DESCRIPTION | MIÊU TẢ

COLPHENE 2500 is a self-adhesive base sheet membrane composed of SBS modified bitumen. The surface is composed of a crosslaminated HDPE film with superior mechanical properties, the underside is covered with a release protection film.

COLPHENE 2500 là màng tấm màng tự dính bao gồm nhựa đường (bitum) biến đổi SBS. Bề mặt được cấu tạo bởi một lớp màng nhựa

nhiều lớp HDPE có đặc tính cơ học vượt trội, mặt dưới được phủ một lớp màng bảo vệ

APPLICATION | ÁP DỤNG

- It can be used as both a underlay or reinforcement layer for roof waterproofing systems with standing seam metal roofing panels or

bituminous shingle.

- Nó có thể được sử dụng như là một lớp chống thấm hoặc lớp gia cố cho các hệ thống chống thấm mái nhà với các tấm lợp kim loại

hoặc ván lợp nhựa đường.

- Waterproofing for foundation walls and others below grade vertical surfaces

- Chống thấm cho tường móng và các loại khác dưới bề mặt thẳng đứng

- Vapour barrier in both conventional and deck roofsystems.

- Rào cản hơi trong cả hệ thống mái thông thường và sàn.

INSTALLATION | THI CÔNG

COLPHENE 2500 must be applied directly onto treated surfaces:

- Brush and dry surface.

- If needed, cover the surface with a coat of primer using a brush or a roller.

- Once dry, put roll into place and set it to the appropriate size.

- Apply primer on the surface.

- Pull on sheet and lay it out while flattening the surface so as to avoid air getting trapped.

- Ideal laying temperature: + 10°C

- Overlap width according to local code.

COLPHENE 2500 phải được áp dụng trực tiếp lên bề mặt được xử lý:

- Sạch và bề mặt khô.

- Nếu cần, phủ bề mặt bằng một lớp sơn lót bằng cọ hoặc con lăn.

- Sau khi khô, đặt cuộn vào vị trí và đặt nó vào kích thước phù hợp.

- Thi công sơn lót lên bề mặt.

- Kéo và trải ra trong khi làm phẳng bề mặt tránh không khí bị mắc kẹt.

- Nhiệt độ lắp đặt lý tưởng: + 10 ° C

- Chồng mí theo chiều rộng theo khuyến nghị của đơn vị cung cấp tại địa phương

HEALTH AND ENVIRONMENT | SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

The membrane does not contain any substance that might be detrimental to health or to the environment and complies with generally

acceptedhealthstandards and Material Safety Data Sheet (MSDS).

Màng này không chứa bất kỳ chất nào có thể gây bất lợi cho sức khỏe hoặc môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn sức khỏe và Bảng

dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) được chấp nhận chung

PROPERTIES | THÔNG SỐ

Thickness / Độ dày : 1.5mm

Nominal weight / Cân nặng tương đối : 1.5 kg/m 2

Dimension / Kích thước : 1×20m

Top face / Mặt trên : Cross laminated HDPE film / Màng gốc HDPE

Under face / Mặt dưới : Silicone-coated removable plastic film Lớp keo tự dính có lớp phim bảo vệ